Het verzuimprotocol is een onderdeel van uw verzuimbeleid, als een werknemer zich door ziekte niet in staat voelt om het eigen werk uit te voeren, dan is het belangrijk zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langdurend verzuim, zijn er aanpassingen in het werk nodig of moeten er deskundigen worden ingeschakeld ?

Voor zowel de werkgever als de werknemer is het van belang om niet te focussen op het ziek zijn, maar te focussen op welke mogelijkheden de werknemer nog wel heeft

Door het maken en vastleggen van heldere afspraken in een verzuimprotocol weten werknemer, leidinggevende, directie en andere betrokkenen precies wat dient te gebeuren vanaf de verzuimmelding tot de laatste ziektedag.

De bedrijfscultuur speelt een belangrijke rol binnen het verzuim. Veel gebruiken en omgangsvormen, bewust of onbewust, kunnen als het er op aan komt tot grote problemen leiden.  Een duidelijk verzuimprotocol voorkomt deze problemen.

 

 

 

Disclaimer