Dit zijn de regels rondom vakantiedagen

Geplaatst op

Veel werknemers boeken in het voorjaar hun zomervakantie. Daardoor stapelen de vakantieaanvragen zich op. Hoe zit het met de wet- en regelgeving rondom vakantiedagen?

De zomer komt met rasse schreden dichterbij. Voor veel werknemers is dit een aanleiding om hun vakanties in de zomer definitief vast te leggen. Daarbij houden zij vaak rekening met de schoolvakanties. Daardoor sta je ieder jaar weer voor een puzzel bij het opstellen van de vakantieplanning.

Je personeel moet voldoende de gelegenheid krijgen om ertussenuit te gaan. Door even los te komen van hun werk, kunnen zij hun batterij weer even opladen. Dit kan een positieve uitwerking hebben op de werkstress die sommige werknemers ervaren. Wat is in Nederland geregeld rondom vakanties?

Regels vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen
Iedere werknemer heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Het aantal stel je vast aan de hand van het aantal uren dat iemand per week werkt. Zo is bepaald dat een werknemer na een jaar werken aanspraak kan maken op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt. Veel werkgevers bieden hun personeel echter meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Dit zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken hierover kunnen staan in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao.

Vakantieaanvraag indienen

De werknemer moet zijn vakantieaanvraag schriftelijk indienen. Meestal gebeurt dat met vakantiebriefjes, alhoewel dat steeds vaker ook digitaal gebeurt via een e-HRM-systeem. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie stel je vast conform de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

Hiervan is volgens de overheid sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering moet je steeds afwegen tegen de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek heeft voor de werknemer.

Geen reactie op vakantieaanvraag

Het is belangrijk dat je tijdig reageert op de vakantieaanvraag van een werknemer. Je moet dit namelijk binnen twee weken doen nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Als je als werkgever eventuele gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk aanvoert, dan is de vakantie vastgesteld conform de wensen van de werknemer.

Vervallen vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen zijn niet onbeperkt houdbaar. Je werknemer moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. De wettelijke vakantiedagen die hij in 2014 heeft opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2015. Deze termijn geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen.

 

 

 

Bron: Rijksoverheid.nl